Pdf correctly bottom my doesnt print at

. my pdf doesnt print correctly at bottom .

1. my pdf doesnt print correctly at bottom - 1

. . .

2. my pdf doesnt print correctly at bottom - 2

. . .

3. my pdf doesnt print correctly at bottom - 3

. . .

4. my pdf doesnt print correctly at bottom - 4

. {SCHEDULE-20-60/a}{/SCHEDULE} . .

5. my pdf doesnt print correctly at bottom - 5